Loading ...
Loading ...
Loading ...
8
Montering se s. 32
Reservedele (se s. 37)
Rengøring (se s. 35) og vedlagt
brochure
Gennemstrømningsdiagram
(se s. 36)
Gennemstrømnigskapacitet Normal-
stråle med EcoSmart
®
Gennemstrømnigskapacitet Normal-
stråle uden EcoSmart
®
Cirkulationsmængde brusestråle med
EcoSmart
®
Cirkulationsmængde brusestråle uden
EcoSmart
®
Målene (se s. 36)
Brugsanvisning (se s. 31)
Udløbstuden bør ikke drejes mere end
360, da slangen ellers beskadiges.
Hansgrohe anbefaler at den første halve
liter om morgenen eller efter længere
stagneringstider ikke anvendes som drik-
kevand.
Forindstilling (se s. 34)
Indstilling af varmvandsbegrænsningen. I
forbindelse med gennemstrømningsvandvar-
mere anbefaler vi ikke en varmvandsspærre.
Symbolbeskrivelse
Sikkerhedsanvisninger
Ved monteringen skal der bruges handsker for at
undgå kvæstelser og snitsår.
Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør
udjævnes.
Monteringsanvisninger
Før monteringen skal produktet kontrolleres for trans-
portskader. Efter monteringen godkendes transportska-
der eller skader på overfladen ikke længere.
Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og
kontrolleres iht. de gældende standarder.
Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte
land, skal overholdes.
Tekniske data
Driftstryk: max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk: 0,1 - 0,5 MPa
Prøvetryk: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmtvandstemperatur: max. 70°C
Anbefalet varmtvandstemperatur: 65°C
Termisk desinfektion: max. 70°C / 4 min
Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!
Dansk
Der må ikke benyttes eddikesyreholdig
silikone!
Godkendelse (se s. 40)
Service (se s. 35)
Ifølge DIN EN 1717 skal gennmestrømnings-
begrænsere i overenstemmelse med natio-
nale regler afprøves regelmæssigt (mindst en
gang om året).
Loading ...
Loading ...
Loading ...