Loading ...
Loading ...
Loading ...
17
Montering se sidan 32
Reservdelar (se sidan 37)
Rengöring (se sidan 35) och medföl-
jande broschyr
Flödesschema
(se sidan 36)
Genomströmningmängd Normalstråle
med EcoSmart
®
Genomströmningmängd Normalstråle
utan EcoSmart
®
Flödeskapacitet duschstråle med EcoS-
mart
®
Flödeskapacitet duschstråle utan EcoS-
mart
®
Måtten (se sidan 36)
Hantering (se sidan 31)
Vrid inte blandaren mer än 360º eftersom
slangen annars kan skadas.
Hansgrohe rekommenderar att den första
halvlitern inte används som dricksvatten
på morgonen eller efter längre perioder
utan användning.
Justering (se sidan 34)
Ställa in varmvattenregleringen. Tillsammans
med varmvattenberedare rekommenderas
inte en varmvattenspärr.
Symbolförklaring
Säkerhetsanvisningar
Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att
man kan undvika kläm- och skärskadorgen werden.
Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt
och kallt vatten måste utjämnas.
Monteringsanvisningar
Det måste undersökas om produkten har transportska-
dor innan den monteras. Efter monteringen accepteras
inga transport- eller ytskiktskador.
Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska
följas.
Tekniska data
Driftstryck: max. 1 MPa
Rek. driftstryck: 0,1 - 0,5 MPa
Tryck vid provtryckning: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmvattentemperatur: max. 70°C
Rek. varmvattentemp.: 65°C
Termisk desinfektion: max. 70°C / 4 min
Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!
Svenska
Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!
Testsigill (se sidan 40)
Skötsel (se sidan 35)
Backventilers funktion måste kontrolleras
regelbundet enligt nationella eller regionala
bestämmelser (DIN 1988 en gång per år) i
enlighet med DIN EN 1717.
Loading ...
Loading ...
Loading ...