Loading ...
Loading ...
Loading ...
29
Montimi shih faqen 32
Pjesët e servisit (shih faqen 37)
Pastrimi (shih faqen 35) dhe
broshura bashkëngjitur
Diagrami i qarkullimit
(shih faqen 36)
Kapaciteti i rrjedhjes Curril normal me
EcoSmart
®
Kapaciteti i rrjedhjes Curril normal pa
EcoSmart
®
Kapaciteti i rrjedhjes i currilit të
spërkatëses me EcoSmart
®
Kapaciteti i rrjedhjes i currilit të
spërkatëses pa EcoSmart
®
Përmasat (shih faqen 36)
Përdorimi (shih faqen 31)
Dalja nuk duhet rrotulluar më shumë se
360º, sepse mund të dëmtohet tubi.
Hansgrohe rekomandon që në mëngjes
ose pas periudhave të gjata që gjysmë
litri i parë mos të pihet
Justimi (shih faqen 34)
Rregullimi i kufizimit me ujë të nxehtë. Nje
kombinim me një bojler ujit nuk është i
rekomanduar.
Përshkrimi i simbolit
Udhëzime sigurie
Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve
gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujit
të ftohtë dhe atij të ngrohtë duhen ekuilibruar.
Udhëzime për montimin
Përpara montimit duhet që produkti të kontrollohet për
dëmtime nga transporti. Pas instalimit nuk do të njihet
asnjë dëmtim nga transporti ose dëmtim i sipërfaqes.
Tubacionet dhe rubinetet duhet që të montohen, të
shpëlahen dhe të kontrollohen sipas standardeve në
fuqi
Duhet të respektohen linjat udhëzuese të instalimit, të
vlefshme për vendet respektive.
Të dhëna teknike
Presioni gjatë punës maks. 1 MPa
Presioni i rekomanduar: 0,1 - 0,5 MPa
Presioni për provë: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura e ujit të ngrohtë maks. 70°C
Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë: 65°C
Dezinfektim Termik: maks. 70°C / 4 min
Produkti është projektuar ekskluzivisht për ujë të pijshëm!
Shqip
Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid
acetik.
Shenja e kontrollit (shih faqen 40)
Mirëmbajtja (shih faqen 35)
Penguesit e rrjedhjes në drejtim të kundërt
duhen kontrolluar rregullisht në bazë të
normave DIN EN 1717 konform normave
nacionale dhe regjionale (DIN 1988 një
herë në vit).
Loading ...
Loading ...
Loading ...