Loading ...
Loading ...
Loading ...
28
Монтаж вижте стр. 32
Сервизни части (вижте стр. 37)
Почистване (вижте стр. 35) и при-
ложена брошура
Диаграма на потока
(вижте стр. 36)
Мощност на потока Нормална струя с
EcoSmart
®
Мощност на потока Нормална струя
без EcoSmart
®
Мощност на потока разпръскваща
струя с EcoSmart
®
Мощност на потока разпръскваща
струя без EcoSmart
®
Размери (вижте стр. 36)
Обслужване (вижте стр. 31)
Не завъртайте изпускателния отвор на
повече от 360º, тъй като в противен
случай може да се повреди маркучът.
Hansgrohe препоръчва, сутрин и след
по-продължително спиране първият
половин литър да не се използва като
питейна вода.
Юстиране (вижте стр. 34)
Настройка на ограничителя за топлата
вода. Във връзка с проточни нагреватели
не се препоръчва блокировка за топлата
вода
Описание на символите
Указания за безопасност
При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да
се избегнат наранявания поради притискане
или порязване.
Големите разлики в налягането между изводите за
студената и топлата вода трябва да се изравняват.
Указания за монтаж
Преди монтажа продуктът трябва да се провери за
транспортни щети. След монтажа не се признават
транспортни или повърхностни щети.
Тръбопроводите и арматурата трябва да се монти-
рат, промият и проверят в съответствие с валидните
норми.
Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните
страни предписания за инсталиране.
Технически данни
Работно налягане: макс. 1 МПа
Препоръчително работно налягане: 0,1 - 0,5 МПа
Контролно налягане: 1,6 МПа
(1 МПа = 10 bar = 147 PSI)
Температура на горещата вода: макс. 70°C
Препоръчителна температура на горещата
вода: 65°C
Термична дезинфекция: макс. 70°C / 4 мин
Продуктът е разработен само за питейна вода!
БЪЛГАРСКИ
Не използвайте силикон, съдържащ оцет-
на киселина!
Контролен знак (вижте стр. 40)
Поддръжка (вижте стр. 35)
Съгласно DIN EN 1717 редовно трябва
да се проверява функционирането на
приспособленията за предотвратяване на
обратния поток в съответствие с нацио-
налните или регионални изисквания (DIN
1988 веднъж годишно).
Loading ...
Loading ...
Loading ...