Loading ...
Loading ...
Loading ...
23
Montaža glejte stran 32
Rezervni deli (glejte stran 37)
Čiščenje (glejte stran 35) in priložena
brošura
Diagram pretoka
(glejte stran 36)
Pretok vode Normalen curek z omeje-
valnikom pretoka EcoSmart
®
Pretok vode Normalen curek brez ome-
jevalnika pretoka EcoSmart
®
Pretok vode curek prhe z omejevalnikom
pretoka EcoSmart
®
Pretok vode curek prhe brez omejevalni-
ka pretoka EcoSmart
®
Mere (glejte stran 36)
Upravljanje (glejte stran 31)
Izliva ne obračajte za več kot 360º, saj
lahko sicer poškodujete gibko cev.
Hansgrohe priporoča, da zjutraj ali po
daljšem času stagnacije prvega pol litra
vode ne uporabite kot pitno vodo.
Justiranje (glejte stran 34)
Nastavitev omejevalnika tople vode. V po-
vezavi s pretočnimi grelniki uporaba zapore
tople vode ni priporočljiva.
Opis simbola
Varnostna opozorila
Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo
poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in
priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.
Navodila za montažo
Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebi-
tnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali
površinske poškodbe ne bodo več priznane.
Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti
po veljavnih standardih.
Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo
v posamezni državi.
Tehnični podatki
Delovni tlak: maks. 1 MPa
Priporočeni delovni tlak: 0,1 - 0,5 MPa
Preskusni tlak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura tople vode: maks. 70°C
Priporočena temperatura tople vode: 65°C
Termična dezinfekcija: maks. 70°C / 4 min
Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!
Slovenski
Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje
ocetno kislino!
Preskusni znak (glejte stran 40)
Vzdrževanje (glejte stran 35)
Delovanje protipovratnega ventila je po-
trebno v skladu z DIN EN 1717 in skladno
z državnimi in regionalnimi določili (DIN
1988 enkrat letno) redno testirati.
Loading ...
Loading ...
Loading ...