User Manual - Page 321

For SW9700/67. Also, The document are for others Philips models: SW9700

Loading ...
Loading ...
Loading ...
- Приставка за оформяне на брада RQ111
Philips
- Четка за почистване RQ585 Philips
- Глави на четка за почистване
RQ560/RQ563Philips
- Захранващо устройство HQ8505
Забележка: Наличността на аксесоарите може
да се различава в зависимост от държавата.
Рециклиране
- Този символ означава, че продуктът не може
да се изхвърля заедно с обикновените
битови отпадъци (2012/19/ЕС).
- Този символ означава, че продуктът
съдържа вградена акумулаторна батерия,
която не трябва да се изхвърля заедно с
обикновените битови отпадъци
(2006/66/EО). Занесете продукта си в
официален пункт за събиране на отпадъци
или сервизен център на Philips, където
акумулаторната батерия да бъде извадена
от професионалист.
- Следвайте правилата на вашата държава за
разделно събиране на електрически и
електронни продукти и акумулаторни
батерии. Правилното изхвърляне помага за
предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото
здраве.
321
Български
Loading ...
Loading ...
Loading ...