Loading ...
Loading ...
Loading ...
73 van 126
DE
FR
ES
NL
IT
Verwijder het accublok door aan de lus te trekken.
Trek de stekker van het accublok uit de aansluiting op het apparaat.
Voer het accublok volgens milieuvoorschrift af (zie “11. Afvoer” op pagina 73).
Bij het vervangen van het accublok sluit u de stekker van het accublok aan op
de aansluiting van het apparaat. Plaats een nieuw accublok in het apparaat. Ge-
bruik uitsluitend een accublok van hetzelfde type.
Sluit het accuvak met de beide schroeven.
11. Afvoer
Verpakking
Dit apparaat is verpakt om het tijdens transport te beschermen tegen
beschadiging. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen worden her-
gebruikt of terug worden gebracht in de grondstoffenkringloop.
Machine
Afgedankte apparatuur mag niet met huishoudelijk afval worden afge-
voerd.
Volgens richtlijn 2012/19/EU moet oude apparatuur aan het einde van
de levensduur volgens voorschrift worden afgevoerd.
Hierbij worden de bruikbare grondstoffen in het apparaat voor recycling
gescheiden waarmee de belasting van het milieu wordt beperkt.
Lever het afgedankte apparaat voor recycling in bij een inzamelpunt
voor elektrisch afval of een algemeen inzamelpunt voor recycling.
Neem voor verdere informatie contact op met uw plaatselijke reini-
gingsdienst of met uw gemeente.
Batterijen/accu's
Lege batterijen/accu's horen niet thuis in het huisvuil. Batterijen moe-
ten correct worden afgevoerd. Op verkooppunten van batterijen en
gemeentelijke inzamelpunten staan daarvoor speciale containers ter
beschikking. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale af-
valverwerkingsbedrijf of gemeente.
Loading ...
Loading ...
Loading ...